KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisu art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – dalej:

RODO, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AS-BUD” Sp. z o.o. informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AS-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Nowołęczna 6;

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AS-BUD” Sp. z o.o. ul. Nowołęczna 6, 05-100 Nowy Dwór Maz. lub elektronicznie – na adres:asbud@vp.pl lub telefonicznie na numer 22 775 51 82.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane kontaktowe, dane potrzebne do celów identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania świadczonych usług oraz wystawiania faktur.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy sprzedaży/ umowy rezerwacyjnej/umowy najmu lub do podjęcia na Pani/Pana żądanie działań poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży oraz ewentualnego dochodzenia przez administratora praw wynikających z tej Umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych) albo przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w odniesieniu do danych osobowych innych osób);

5. W przypadku danych osobowych innych osób niż Kontrahenta, prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora i Kontrahenta jako stronę trzecią, jest wykonanie Umowy;

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy, współpracownicy Administratora, Kancelarie Notarialne, Doradcy Kredytowi, kurierzy, kancelarie prawne oraz ubezpieczyciele, jak również inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych powyżej w pkt. 3;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak to jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży/umowy rezerwacyjnej/umowy najmu, a po upływie tego okresu, przez pięć lat od czasu przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego (licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym doszło do przedawnienia). (Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; art. 74 ust 2 pkt 4 i ust. 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości).

8. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania lub uzupełnienia, a także – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);